Finansiering

Projektet har en total budget på 16 miljoner kronor. 

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova är projektets huvudfinansiär och syftar med sin utlysning utmaningsdriven innovation till att långsiktigt arbeta med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Prehospital resursoptimering är ett så kallat steg 2 samverkansprojekt, där fokus är att utveckla och testa lösningen som vi tidigare utvecklat i steg 1 initiering. Framöver siktar vi på ett steg 3 implementering
Finansierar med 8 miljoner kr.

Medfinansiering

Samtliga projektparter medfinansierar med delar av sin arbetsinsats i projektet.
Region Västerbotten finansierar med 530 000 kr.
Region Norrbotten finansierar med 450 000 kr.
Region Västernorrland finansierar med: 500 000 kr.
Region Jämtland Härjedalen finansierar med 210 000 kr.
SOS Alarm finansierar med 825 000 kr.
Umeå universitet finansierar med 1,9 miljoner kr.

Regionala tillväxtmedel

Projektet finansieras även med regionala tillväxtmedel från:

Region Västerbotten 

Motivering: Projektet överensstämmer med det prioriterade området 1.4 Digitala lösningar för ökad välfärd och effektivitet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Projektet ligger i linje med fokusområdena för smart specialisering - Digitala tjänstenäringar för smart region samt Innovationer inom hälso- och sjukvård.
Finansierar med 2,6 miljoner kr.

Region Norrbotten 

Motivering: Projektet överensstämmer med fokusområdet och det prioriterade området FoU och innovationer enligt den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Projektet beviljas då det ligger i linje med de prioriterade åtgärderna i den regionala utvecklingsstrategin för attraktiva livsmiljöer samt innovation och förnyelse. Projektet bidrar till ökad satsning på innovation inom offentlig sektor.
Finansierar med 500 000 kr.

Region Västernorrland 

Motivering: Projektet har en tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategins fokusområde innovationsförmåga som drivkraft och handlingsplanen för innovation. Projektet uppfyller Landstinget Västernorrlands uppsatta hållbarhetskriterier.
Finansierar med 500 000 kr.