Om oss

De fyra sjukvårdsregionerna i norr utgör en yta av halva Sverige. Befolkningen är gles, avstånden stora och det är av yttersta vikt att resurserna används effektivt. SOS Alarm dirigerar vår prehospitala sjukvård. I detta forskningsprojekt integreras regional expertis inom prehospital vård med komplexa larmdata från SOS Alarm samt datavetenskap och matematisk statistik från Umeå universitet. Tillsammans besitter vi projektets tre kärnor:

  • big data
  • artificiell intelligens
  • prehospital sjukvårdsexpertis

Lite kort om projektets parter med statistik från 2017 och dess nyckelpersoner, samt medlemmarna i projektets styrgrupp och referensgrupp:

Alternate Text

Region Västerbotten

Region Västerbotten är projektägare. Västerbottens län upptar en yta av ca 55 200 km2 och har ca 268 050 invånare. Per 1000 invånare har man 115 uppdrag per år. Medianresponstiden vid ett prio 1-uppdrag (där patienten bedöms ha akut livshotande symptom eller vid olycksfall) från att larmsamtalet besvarats till dess att ambulansen ankommer till upphämtningsplats är 13 minuter och 56 sekunder.

Britt-Mari Nordström - projektledare

... är en erfaren projektledare med sju EU-projekt bakom sig, däribland ett interregionalt samarbetsprojekt som landstinget (numera regionen) genomfört vad gäller simulering av akutsjukvård och ambulanssjukvård. Hon bidrar med erfarenhet från ambulanssjukvård, glesbygdssjukvård och administrativa landstingsövergripande organisations- och planeringsfrågor. Britt-Mari är engagerad i Norra sjukvårdsregionens prehospitala grupp.

Nils Sandberg

... är handläggare på regionens EU-projektkontor inom staben för Forskning & Utveckling. Han bidrar med erfarenhet av projektledning och administration från flertalet andra projekt. 

Karin Parkman

… är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av sjukvård i glesbygd. Karin arbetar med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor inom ambulanssjukvården i Västerbottens inland och deltar i flera projekt med inriktning mot ambulans och akutsjukvård.

Kalle Ängquist

… är senior mentor i projektet. Han är MD, PhD och allmänkirurg samt har arbetat som verksamhetschef för verksamheter i kirurgi, operation, akutmottagning och ambulans. Kalle har även varit sjukvårdsdirektör på Norrlands universitetssjukhus, länschef för akutsjukvården i Västerbotten och ordförande i FLISA. Han har initierat flertalet interregionala projekt. 

Jani Sundqvist

... är verksamhetschef för Ambulanssjukvården. Han bidrar med kunskap och erfarenhet av prioriteringar och beslutsunderlag inom prehospital sjukvård på ledningsnivå.

Sofia Elwér

... har en MD i medicinsk vetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap med avhandlingsämnet: Hälsoaspekter av jämställdhet i arbetslivet. Hon har arbetat strategiskt med jämställdhetsfrågor, är ordförande i regionens strategiska Jämvårdsråd samt ledamot i styrgruppen för Umeå centrum för genusstudier. Sofia bidrar med kunskap inom det genusmedicinska fältet samt praktisk erfarenhet av jämställdhetsintegrering från regionen. 

Anton Lidström

… arbetar som utredare vid enheten för planering och uppföljning och är medlem av regionens strategiska jämvårdsråd. Anton bidrar med erfarenhet och kunskap av kartläggning och analys av  vårdkonsumtion ur ett jämställdhetsperspektiv.

 

Region Norrbotten

Norrbottens län upptar en yta av ca 98 250 km2 och har ca 251 300 invånare. Per 1000 invånare har man 129 uppdrag per år. Medianresponstiden vid ett prio 1-uppdrag är 12 minuter och 23 sekunder.

Stig Holmberg

… är Länsansvarig för Ambulanssjukvård. Han har nationell och internationell erfarenhet inom ambulanssjukvården (Flisa) och både regional och nationell uppföljning/statistik (Nysam), samt är SKL-expert på ambulansstandardisering. Stig bidrar även med sin erfarenhet av alarmeringsfrågor samt ledning och analys av prehospital sjukvård. 

Pontus Albertsson Åman

…arbetar nu som verksamhetsutvecklare och projektledare i Gällivare. Han är PhD och har tidigare varit projektledare i flera tvärvetenskapliga EU-projekt inom ambulanssjukvård med bl.a. utryckningskörning i fokus. I Norrbotten har han varit verksamhetschef för ambulanssjukvården i Gällivare och Jokkmokks hälsocentral. Han bidrar med sin forskarbakgrund, långa erfarenhet från ambulanssjukvård och utvecklingsprojekt samt kunskap på detaljnivå om ambulanssjukvård i glesbygd.  

 

Region Västernorrland

Västernorrlands län upptar en yta av ca 21 700 km2 och har ca 246 100 invånare. Per 1000 invånare har man 137 uppdrag per år. Medianresponstiden vid ett prio 1-uppdrag är 14 minuter och 6 sekunder.

Anders Lundin

...är länsverksamhetschef för Akutsjukvård och Ambulans med ledningsansvar för verksamhet, personal och ekonomi för akut- och prehospital sjukvård. Han har lång erfarenhet av prehospital sjukvård och akutsjukvård på olika nivåer och har arbetat med ambulanssjukvårdsfrågor i nuvarande befattning sedan 2015. Anders är engagerad i Norra sjukvårdsregionens prehospitala grupp.

Jens Enheim

... är vård- och kvalitetsutvecklare på Länsverksamheten Akutsjukvård och Ambulans. Han är specialistutbildad ambulanssjuksköterska, med lång erfarenhet av prehospital sjukvård och har genom rollen som förvaltningsledare för ambulanssjukvårdens journalsystem stor erfarenhet av regionens prehospitala tekniska lösningar.

Fredrik Granholm

...är ambulansöverläkare och medicinskt ledningsansvarig för Akutsjukvård och Ambulans. Han är specialist i anestesi, intensivvård och akutsjukvård med en två-årig SSAI utbildning i prehospital akutsjukvård. Fredrik bidrar med en gedigen kunskap och erfarenhet av både intrahospital- samt prehospital akutsjukvård, både ur kliniskt och administrativt perspektiv.

 

Region Jämtland Härjedalen

Jämtlands län upptar en yta av ca 49 350 km2 och har ca 129 650 invånare. Per 1000 invånare har man 125 uppdrag per år. Medianresponstiden vid ett prio 1-uppdrag är 16 minuter och 43 sekunder.

Britt-Mari Stolth

... är enhetschef för Ambulans Mitt med lång erfarenhet av prehospitalsjukvård och akutsjukvård inom Region Jämtland Härjedalen där hon har ansvar för prehospital verksamhet, personal och ekonomi för prehospitalsjukvård. Hon ingår i ett projekt kring översyn av den prehospitala sjukvårdens omfattning i Jämtland Härjedalen och är engagerad i Norra sjukvårdsregionens prehospitala grupp.

 

SOS Alarm

SOS Alarm bidrar med expertis och lång erfarenhet av ambulansdirigering, samt värdefull information i form av historiska data från både larmhändelser och ambulansers rörelsemönster. SOS Alarms förhoppning med projektet är att ett framtida verktyg ska kunna underlätta både för deras och vårdhuvudmännens gemensamma verksamhet och i förlängningen bidra till visionen om ett tryggare Sverige för alla.

Daniel Storey

...är tjänsteutvecklare och ansvarig för SOS Alarms medverkan i projektet genom att koordinera organisationens interna resursbehov utifrån projektets behov. Primärt arbetar Daniel med tjänsteutveckling inom vårdområdet och har bland annat bakgrund i rollen som gruppchef på SOS Alarm, i vilken han ansvarade för leverans av ambulansdirigering i Jämtlands- och Västerbottens län.

Oskar Sigtryggsson

...deltar i projektet som analytiker. Han bidrar i synnerhet med sakkunskap om SOS Alarms datalager och ansvarar för de datamässiga förutsättningarna och lösningarna som SOS Alarm tar med in i projektet. Oskar har sedan tidigare arbetat med projekt inom angränsande fält, exempelvis inom praktisk modellering och stratifiering av prehospital vårdbehovsrisk för individer med komplex sjukdomsbild.

Andreas Norrby

...ansvarar för utvecklingen av SOS Alarms erbjudanden inom vårdområdet. Sedan tidigare bedriver han utvecklingsprojekt med andra samverkansparter inom området som rör händelseanalys, prognostisering och resurshantering. För det här projektet bidrar Andreas med en bred insyn i SOS Alarms insatser inom vård som förhoppningsvis kan maximera synergieffekterna i projektet.

 

Umeå universitet

Patrik Rydén - vetenskaplig ledare & biträdande projektledare

… är forskningsledare med expertis inom statistiskanalys av storskaliga data med tillämpningar inom cancerforskning, bakterieforskning och verkstadsindustrin. Han har mer än 50 vetenskapliga publikationer, h-index 22 och finansiering från bland annat FORMAS, VR, Kempe och Vinnova. Patrik bidrar med erfarenhet av att leda tvärvetenskapliga samverkansprojekt och expertis inom statistisk modellering av storskaliga data.

Ottmar Cronie

... är forskare och vetenskaplig ledare för projektets statistiska delar. Han är expert inom statistisk analys och dataanalys/data science, med speciellt fokus på spatio-temporal statistik, med tillämpningserfarenhet från t.ex. bränder, ekologi, försäkringar, epidemiologi och jordbävningar. Han har publicerats i flera av de mest väl ansedda statistisk vetenskapliga tidskrifterna och utöver sin egen expertis har han tillgång till ett brett internationellt nätverk av forskare med statistisk kompetens.

 

Johanna Björklund

... har erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat och är grundare av Codemill AB med 50 medarbetare, optimeringsalgoritmer på viktade (hyper-)grafer inklusive kortaste-vägen problem, samt utveckling av IT-system och är produktägare till Smart Video, en webbaserad plattform för automatisk matchning av video och annonser. Johanna bidrar med kunskap om effektiva algoritmer på grafer, produktutveckling och kommersialisering.

Markus Ådahl

... har erfarenhet av statistisk analys av stora datamängder och utveckling av simuleringsmodeller för analys av risker och placeringsstrategier inom livförsäkring. Han bidrar med sin kompetens inom dataanalys och simulering.

Jonas Westin

...är forskare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och vid institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. Han bidrar med erfarenhet inom matematisk modellering och simulering av transportsystem.

Nana Li

...är postdoktor vid institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. Hon har erfarenhet av modellering / simuleringar av en Hepatit C-virusinfektion på ett nätverk för att lokalisera den potentiella källan till utbrottet. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar matematisk optimering, algoritmer på vägda grafer och statistisk inlärning.

Fekadu Bayisa

... är postdoktor vid institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och är ansvarig för att genomföra den statistiska analysen inom projektet. Han disputerade i matematisk statistik vid Umeå universitet år 2018. Fekadus forskningsområden innefattar statistisk modellering av spatial och spatio-temporal data, “compressive sensing” inom biomedicinsk teknik och statistisk inlärning (maskininlärning) under gleshet.

Linda Vidman

...är doktorand vid institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet. Lindas huvudsakliga forskningsområde är statistiskinformationsutvinning med tillämpningar inom bioinformatik. Hon bidrar med kunskap inom statistisk modellering.

Styrgrupp

Anna Alm Andersson - Region Norrbotten

Jani Sundqvist - Region Västerbotten

Anders Lundin - Region Västernorrland

Helena Ivarsson - Region Jämtland Härjedalen

Daniel Storey - SOS Alarm

Patrik Ryden - Umeå Universitet

BM Nordström - Region Västerbotten

Referensgrupp

Helge Brändström - medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg

Håkan Klementsson - ordförande, FLISA

Katrine Riklund - prorektor, Umeå universitet

Mats Brännström - f.d. ordförande, Norrlandstingens regionförbund

Daniel Storey

Patrik Rydén

BM Nordström